dành cho nhà nông

văn bản pháp lý

Văn bản pháp lý

STT SỐ KÍ HIỆU NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU FILE ĐÍNH KÈM
1 34/2021/QĐ -UBND 09/08/2021 Quyết định ban hành quy chế quản lý sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Nam Định QD_ban_hanh_quy_che_quan_ly_san_pham_OCOP (1)
2 Phụ lục 09/08/2021 Quy chế Quản lý sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Nam Định PL_kem_theo_QD_20210810091427688680
3 2624/QĐ- UBND 29/10/2020 Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2020 2624
4 phụ lục 29/10/2020 Phụ lục pl2624
5 30/KH-UBND 09/03/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2021 KH_trien_khai_thuc_hien_Chuong_trinh_OCOP_nam_2021
6 2700/QĐ-UBND 13/12/2021 Quyết định Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021 QD_phe_duyet_ket_qua_danh_gia_san_pham_OCOP_nam_2021
7 Phụ lục 13/12/2021 Phụ lục: danh sách sản phẩm OCOP công nhận năm 2021 PL_kem_theo_QD
8 141/KH-UBND 25/10/2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 -2025 tỉnh Nam Định KH 141 UBND trien khai OCOP 2021 2025
9 1162/QĐ-VPĐP-OCOP 17/9/2020 Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP Việt Nam 1162-QĐ-VPĐP-OCOP quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận OCOP_0001
10 63/KH-UBND 06/05/2022 Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2022 KH UBND 63 ve trien khai thuc hien Chuong trinh OCOP 2022
11 2437/QĐ-UBND 27/12/2022 Quyết định Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022 QD phe duyet ket qua
12 Phụ lục 27/12/2022 Phụ lục: Danh sách sản phẩm OCOP công nhận năm 2022 Phụ lục QĐ
13 148/QĐ-TTg 24/02/2023 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm 148_QD-TTg_24022023-signed
14 67/KH-UBND 13/04/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2023 KH 67 UBND tinh thuc hien Chuong trinh OCOp nam 2023
15 695/QĐ-UBND 7/4/2023 Về việc Phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2022 QĐ 695 phan bo kinh phi ho tro chuong trinh OCOP 2022
16 Phụ lục 695 7/4/2023 Phụ lục Về việc Phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2022 Phu luc Quyet dinh 695 ho tro chuong trình OCOP năm 2022
16 1522/QĐ-UBND 8/8/2023 Kiện toàn Hội đồng, tổ tư vấn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh QD UBND tinh Nam Dinh kien toan HĐ OCOP cap tinh
17 2342/QĐ-UBND 23/11/2023 Phê duyệt kết quả chấm điểm sản phẩm OCOP năm 2023 QD 2342 UBND phe duyet ket qua cham diem Ecohost Hai Hau
18 2341/QĐ-UBND 23/11/2023 Công nhận kết quả đánh giá sản phẩm OCOP năm 2023 QD 2341 UBND tinh cong nhan san pham OCOP 4 sao 2023-merged
19 1882/QĐ-UBND 26/09/2023 Ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh QĐ 1882 UBND tinh ve ban hanh quy che Hoi dong OCOP tinh Nam Dinh-merged