VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI TỈNH NAM ĐỊNH PHỐI HỢP TỔ CHỨC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN HỒ SƠ OCOP

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI TỈNH NAM ĐỊNH PHỐI HỢP TỔ CHỨC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN HỒ SƠ OCOP
Từ ngày 01/6/2021 đến ngày 04/6/2021 Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Nam Định phối hợp với Đơn vị tư vấn và UBND các huyện, thành phố tổ chức tư vấn hướng dẫn hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, nâng cấp sản phẩm cho các cơ sở sản xuất đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 2021 trên địa bàn các huyện và thành phố Nam Định.
Tại các buổi tư vấn, hướng dẫn các cơ sở sản xuất đã được Lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh trao đổi về nội dung, mục đích, ý nghĩa và định hướng tham gia Chương trình OCOP.
Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 theo khuyến cáo của cơ quan y tế, tại các buổi tư vấn bố trí, sắp xếp mỗi nhóm tư vấn dưới 10 người để tư vấn, hướng dẫn. Tại buổi tư vấn các cơ sở sản xuất đã được các chuyên gia tư vấn OCOP tư vấn, hướng dẫn về hoàn thiện, phát triển sản phẩm, định hướng kinh doanh và các nội dung hoàn thiện hồ sơ đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.
Sau khi được tư vấn hướng dẫn các cơ sở sản xuất nhận thức rõ hơn được mục tiêu, ý nghĩa tham gia Chương trình và xác định rõ hơn về việc hoàn thiện, phát triển sản phẩm đảm bảo các yêu cầu theo quy định.
Trong thời gian tới các cơ sở sản xuất sẽ tiếp tục được Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Đơn vị tư vấn Chương trình OCOP và Văn phòng Điều phối NTM các huyện, thành phố cùng đồng hành, hướng dẫn hoàn thiện, nâng cấp sản phẩm để phấn đấu tham gia đánh giá sản phẩm tại cấp huyện trong tháng 7/2021 và đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh trong tháng 8/2021.

Trả lời

Kết nối zalo