UBND TỈNH NAM ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM NĂM 2021

UBND TỈNH NAM ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM NĂM 2021
Ngày 09/3/2021, UBND tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về Triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2021,
1. Với các mục tiêu chính:
– Năm 2021 toàn tỉnh có từ 60 sản phẩm trở lên được công nhận sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao trở lên.
– Hỗ trợ tư vấn nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, phát triển sản phẩm cho ít nhất 30 cơ sở sản xuất tham gia Chương trình OCOP.
– Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, kết nối sản phẩm, phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm OCOP của tỉnh thông qua các phương tiện thông tin, truyền thông, các trang thương mại trực tuyến, các hội chợ,…
2. Các Nội dung triển khai thực hiện chính:
(1). Kiện toàn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; ban hành quy định, nội dung kinh phí hỗ trợ triển khai, thực hiện Chương trình OCOP năm 2021
(2). Triển khai thực hiện Chương trình OCOP năm 2021
2.1. Triển khai Chương trình OCOP
2.2. Đào tạo, tập huấn
2.3. Thực hiện chu trình OCOP đối với các sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP
2.4. Đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP
2.4.1. Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tại cấp huyện
2.4.2. Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh
2.4.3. Tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc giá.
(3). Thông tin, tuyên truyền Chương trình OCOP
(4). Tư vấn, hướng dẫn và các đối tác thực hiện Chương trình OCOP
(5). Xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP
(6). Quản lý chất lượng sản phẩm
(7). Tham quan, học tập kinh nghiệm triển khai Chương trình OCOP
(😎. Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình OCOP năm 2021

Trả lời

Kết nối zalo