NĂM 2021 TỈNH NAM ĐỊNH PHẤN ĐẤU CÓ ÍT NHẤT 60 SẢN PHẨM OCOP

NĂM 2021 TỈNH NAM ĐỊNH PHẤN ĐẤU CÓ ÍT NHẤT 60 SẢN PHẨM OCOP
Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Chương trình OCOP đến nay tỉnh Nam Định đã có 146 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên (trong đó có: 28 sản phẩm OCOP 4 sao, 118 sản phẩm OCOP 3 sao) và được Trung ương đánh giá là một trong những tỉnh triển khai tốt nhất Chương trình OCOP trên cả nước.
Cơ cấu sản phẩm OCOP của tỉnh Nam Định:
+ Có 135 sản phẩm OCOP thuộc ngành thực phẩm (92,4%);
+ 7 sản phẩm thuộc ngành đồ uống (4,8%);
+ 2 sản phẩm thuộc ngành thủ công mỹ nghệ (1,4%);
+ 2 sản phẩm thuộc ngành du lịch nông thôn (1,4%).
– 80 chủ thể có sản phẩm OCOP cấp tỉnh:
+ Có 35 doanh nghiệp (Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân), chiếm 43,8%.
+ 18 hợp tác xã, chiếm 22,5%, trong đó có 6 HTX kinh doanh dịch vụ nông nghiệp của UBND các xã và 12 HTX do các tổ chức, cá nhân thành lập;
+ 27 hộ kinh doanh, chiếm 33,7%.
Năm 2021 tỉnh Nam Định đề ra mục tiêu phấn đấu có ít nhất 60 sản phẩm được đánh giá, phân hạng đạt từ 3 sao trở lên.

Trả lời

Kết nối zalo