Triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Nam Định năm 2020

Ngày 30/3/2020, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Kế hoạch số 27 về triển khai thực hiện Chương trình OCOP năm 2020 với một số nội dung chính như sau:
– Lũy kế đến hết năm 2020 toàn tỉnh có từ100 sản phẩm trở lên được công nhận sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao, 4 sao.
– Hỗ trợ tư vấn, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, phát triển sản phẩm cho 30 cơ sở sản xuất trở lên tham gia chương trình OCOP.
– Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm OCOP của tỉnh thông qua các hội chợ, các phương tiện thông tin truyền thông, các trang thương mại trực tuyến.
Chương trình OCOP tỉnh Nam Định năm 2020 tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả nhằm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn đồng thời phát triển, cải tiến, nâng cấp những sản phẩm truyền thống, đặc sản, có thế mạnh của tỉnh.

Trả lời

Kết nối zalo