Loạt bài: XÓA ĐIỂM NGHẼN OCOP – PHẦN III

Loạt bài: XÓA ĐIỂM NGHẼN OCOP
PHẦN III: KHÔNG THỂ NÓNG VỘI
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt mục tiêu đến năm 2025 có ít nhất 10.000 sản phẩm OCOP. So với kết quả chỉ trong 3 năm của giai đoạn đầu thì đây không phải là mục tiêu bất khả thi. Tuy nhiên, việc trong giai đoạn vừa qua chủ yếu khai thác các sản phẩm có sẵn và giai đoạn tới đòi hỏi phải có các sản phẩm mới, gia tăng giá trị cũng như phải duy trì và phát triển được các sản phẩm đã công nhận, thì để đạt được mục tiêu trên, việc triển khai OCOP không thể nóng vội, chạy theo phong trào và luôn cần sự đồng hành của chính quyền địa phương, cơ quan quản lý với các chủ thể.

Trả lời

Kết nối zalo