NHÌN LẠI 2 NĂM CHƯƠNG TRÌNH OCOP TỈNH NAM ĐỊNH – PHẦN 2

NHÌN LẠI 2 NĂM CHƯƠNG TRÌNH OCOP TỈNH NAM ĐỊNH – PHẦN 2
Nam Định là đất đa nghề với rất nhiều sản phẩm làng nghề truyền thống nổi tiếng nên dư địa để thúc đẩy Chương trình OCOP của tỉnh tiếp tục phát triển vẫn còn rất lớn. Tuy nhiên để hoàn thành mục tiêu đến năm 2025, tỉnh ta có 300 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên và Chương trình OCOP trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế ở nông thôn, góp phần thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, thì ngành chức năng và các địa phương và nhất là doanh nghiệp, HTX, người dân cần tăng cường phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp.
Những kết quả mà Chương trình OCOP đạt được trong thời gian qua đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nói chung và chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu ở các địa phương. Qua 2 năm triển khai, tỉnh ta cũng rút ra được một số bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chương trình, đó là: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngành chức năng và các huyện, thành phố đã tập trung vào một số sản phẩm thế mạnh, sản phẩm chủ lực đã có thị trường tiêu thụ để xây dựng sản phẩm OCOP. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm thay đổi nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân để có sự chủ động, tích cực tham gia, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ, chủ các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, hộ dân tham gia chương trình nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng xây dựng sản phẩm; thành lập nhóm Zalo để cung cấp thông tin nhanh, kịp thời cũng như giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai xây dựng sản phẩm OCOP.

Trả lời

Kết nối zalo